Archive

Archive for the ‘Anders B. Breivik’ Category

Sirkus ABB … og er han nasjonalsosialist??

March 15, 2016 Leave a comment

Breivik2

Nå er parodien av en rettsak der ABB har anlagt mot Norge for brudd menneskerettigheter i gang. Men det er ikke saken i seg selv vi skal ta opp.

Nå møtte han opp i dag og foran ett pressekorps gjorde han noe som kan ligne en Hitler hilsen.

Så, er han nasjonalsosialist av den grunn?

Nei, det er han ikke, selv om enkelte “eksperter” hevder dette.  Han har tidligere vært ganske så klar på dette, altså at han ikke er nasjonalsosialist. Han har en historie som frimurer, han har tidligere gitt sin støtte til staten Israel, han idoliserer Winston Churchill og han er anti Hitler.

Så fundamentale overbevisninger kan man ikke bare endre uten videre.

De nasjonalsosialistene vi i GIABO har vært i kontakt med har aldri og vil aldri på noen som helst måte støtte hverken hva ABB har sagt/gjort eller vil si/gjøre. Han er kort og godt en morder som er person non grata.

Så, hva kan så grunnen til dette skuespillet for media være? For det er det vi tror det hele er når vi ser hvordan han agerer. Han fokuserer på å være i medias søkelys, han poserer for bilder og han gjør seg til noe han ikke er.

breivik

Vi vil gå så langt og si at han er en marionett for de med makt (og de som trekker i trådene bak makten). ABB brukes bevisst. Vi tror at den fulle  sannheten rundt 22 juli ikke er kommet frem i dagens lys, så det som nå skjer er todelt. En ting er å fjerne fokus fra hva som egentlig skjedde 22 juli, det andre er at det ABB gjør nå må sees opp i mot hva som skjer i dagens situasjon, der vi har ett kraftig økende antall mennesker som er politikerkritiske, innvandringskritiske og ikke minst en sterkt økende nasjonalistisk bevegelse.

Dette er en glimrende måte for “eliten” å stoppe denne trenden på, for er det noe folk er redde for så er det jo å bli dyttet i samme bås som ABB.

Man må forsøke å forstå at dette er ren propaganda mot alle som forsøker tenke selv. Man må slutte å tro på at det man får servert fra mainstream media er den hele og fulle sannheten.

Satt på spissen kan man si at ved å stemple alle som er samfunnskritiske og nasjonelle som ABB’s likesinnede, forsøker myndighetene å oppnå tilnærmet total lydighet, nettopp fordi ingen vil være i samme kategori som morderen Anders B. Breivik.

Og hva med Anders B.Breivik? Vel, vi konkluderer med at han er ikke nasjonalsosialist, ikke nasjonalist, men kun en zionistisk morder som skal være låst inne.

Og nøkkelen til cella, ja den bør kastes ett sted der man aldri noensinne finner den igjen.

breivik2Frimurer Anders B. Breivik

Opererte Anders B. Breivik alene?

September 24, 2015 3 comments

Bombemannen

Dette er spørsmålet nettsiden Jostemikk tar opp.

Nettsiden har gått inn og sett på de indisier som er tilgjenglig for offentligheten, mye takket være at vi er i besittelse av teknologi som gjør at alle har feks kamera lett tilgjenglig. Våre myndigheter har full kontroll over hva media skriver, og selv gjør de alt de kan for å dekke over informasjon.

På siden blir det presentert ganske så klare indisier på at det var flere aktører involvert i terrorhandlingen 22. juli 2011.

Hvis dette viser seg å stemme, vil det si at vi, befolkningen, er utsatt for en massiv løgn fra våre myndigheter og media.

22. juli 2011 utenfor Y-blokka: – Hvem var denne mannen ikledd hjelm med glassvisir?

Hvor den andre bombemannen befant seg og litt om utstyret

En ørlite uheldig bombemann nummer to – ble filmet av forbipasserende og forsøkte å gjemme seg bak et tre

Hvem sto bak 22. juli-terroren?

22. juli-avsløringene: – Vi bor i et land med en kriminell elite i toppen av alle viktige samfunnsinstitusjoner

1:49 i denne videoen, på venstre side, midt på, ser man en sortkledd skikkelse som trekker seg unna når det kommer til mennesker. Hvem er dette? Hvorfor forsøker vedkommende å komme seg unna når det nærmer seg mennesker?

Oslo 22. juli 2011: Ny bombemann sannsynligvis avslørt, ble filmet av forbipasserende og forsøkte å gjemme seg

MS Thorbjørn og AUF-leder Eskil Pedersen – en gjennomgang av blogger Roy Vega

September 16, 2012 12 comments

Utdrag fra Roy Vegas blogg:

“Selv under kriser og katastrofer er lederansvar og utvist lederskap en del av bildet. AUF-leder Eskil Pedersen og skipper Jon Olsen ombord på MS Thorbjørn har en gennomsnittsalder på 40 år, hadde ikke panikk og står ansvarlig for å ha tatt MS Thorbjørn fra kai og kjøre båten på grunn 2,7 kilometer unna Utøya. Gjennom akkurat den timen båten trengtes som mest av politi og redningstjeneste forøvrig. Det er høyst legitimt å problematisere utvist ansvar og lederskap i tilknytning til dette.”

Dette er en blogg som er meget grundig og går i dybden på Eskil Pedersens flukt fra Utøya.

Les bloggen til Roy Vega HER.  Den oppdateres kontinuerlig så følg med.

Utdrag 2:

“MS THORBJØRN KAN TA 50 VOKSNE PASSASJERER, OG OPP TIL 80 UNGDOMMER I EN KRISESITUASJON. DA BÅTEN TRENGTES SOM MEST DEN FØRSTE TIMEN AV REDNINGSOPERASJONEN, VAR DEN KJØRT HELE 2,7 KILOMETER NORDOVER I TYRIFJORDEN. AUF-LEDER ESKIL PEDERSEN ER 28 ÅR OG SKIPPEREN, JON OLSEN ER OVER 50 ÅR. INGEN AV DEM HADDE PANIKK OMBORD, OG HAR ET ENTYDIG LEDERANSVAR SOM FOKUSERES HER.”

Slik lå MS Thorbjørn stille og drev i vannet utenfor Utøya, muligens for en periode på ca. 15 minutter, mens kaptein Jon Olsen og Eskil Pedersen kranglet om hvordan de skulle forholde seg til alle dem som bad om hjelp, og som lå og skrek i vannet. Olsen ville hjelpe. Det ville ikke Pedersen og hans nærmeste venner.

Categories: Anders B. Breivik, Norge

Er et statsråd mer verdt enn en vanlig borger?

September 5, 2012 Leave a comment

Ting kan virkelig tyde på det, i hvertfall hvis man skal forholde seg til Justisdepartementet.

I 22.juli rapporten kommer det frem at Justisdepartementet henvendte seg til Hovedredningssentralen i Sør-Norge med forespørsel om å bruke Sea King redningshelikopter for å hente statsråd Knut Storberget som var på ferie. Han skulle da hentes i Engerdal i Hedmark og fraktes inn til Oslo.
Dette hendte klokken 17:20, etter bomben i Oslo, men før meldingene om skyting på Utøya kom.

Heldigvis avslo Hovedredningssentralen denne forespørslen, med begrunnelse om at helikopteret var avgitt til helseoppdrag i Oslo. Hvilket kan tyde på at Hovedredningssentralen har god porsjon mer gangsyn og fornuft enn det Justisdepartementet har.

Likevel, man kan jo ikke annet enn å undres hvorfor Justisdepartementet mener medlemmer av regjeringen skal ha en slik særbehandling, og da kanskje på bekostning av vanlige borgeres liv?
Dette er tross alt redningshelikoptere som skal benyttes når noen er i nød.

Dette føyer seg bare inn i rekken av hendelser der vår “elite” og deres allierte ser på seg selv som så viktige at de gjør ting og benytter seg av muligheter som “vi vanlige dødlige” ikke engang hadde tenkt på i vår villeste fantasi.

Sagt på en annen måte, ingen som har ett snev av sunn fornuft hadde vel tenkt tanken om å rekvirere ett redningshelikopter for å bruke det som en privat taxi.

Anmodning om tiltale mot og straff av Eskil Pedersen

September 5, 2012 288 comments

GIABO har fått tilsendt informasjon om at det er innsendt anmodning til Riksadvokatembedet om å ta ut tiltale mot Eskil Pedersen for overtredelse av straffelovens §242 i forbindelse flukten hans fra Utøya den 22. juli 2011

Denne anmodningen om tiltale og straff av Eskil Pedersen vil desverre aldri komme i dagens “politisk korrekte” media, den blir dysset ned så godt det lar seg gjøre. For både Arbeiderpartiet og AUF vil dette være meget skadelig da det er mange faktorer rundt Eskil Pedersens flukt som garantert ikke vil tåle offentlighetens lys.

Her kan man lese hele anmeldelsen:

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo.
Faks: 22.33.31.12

Notodden, 1. september 2012.

Ad.: Anmodning om offentlig tiltale mot og straff av AUF-formann Eskil Pedersen for brudd på Straffelovens § 242 ledd 2 da han den 22. juli 2011 “……retsstridig forlader i hjælpeløs Tilstand nogen, som staar under hans Varetægt, eller som han pligter at ledsage, befordre, modtage eller paa anden Maade drage Omsorg for, eller lader nogen saadan Person forblive i hjælpeløs Tilstand, saavelsom den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil.

Straffen bør helt klart settes til lovens maksimum, 6 år, slik det er angitt i paragafens tredje ledd: “Har Forbrydelsen havt Døden eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred tilfølge, straffes den skyldige med Fængsel indtil 6 Aar.

Den 22. juli 2011 var AUF-formann øverste ansvarlige AUF’er på Utøya da Anders Breivik utførte sin massakre på et hundretalls forsvarsløse ungdommer under AUF’s sommerleir. Mens massakren pågår for fullt og mange AUF-ungdommer forsøker å flykte ved å gjemme seg på Utøya eller svømme flere hundre meter til fastlandet rømmer AUF-formann, Eskil Pedersen, med det tidligere marine-landgangsfartøyet M/S “Thorbjørn” som er bygget i stål. I det farvannet båten med AUF-formannen ombord passerer svømmer livredde ungdommer som ser sin redning i båten. AUF-formannen vører dem ikke og forsvinner langt vekk fra det farlige området og overlater de livredde, svømmende ungdommene til sin egen skjebne slik at flere av dem drukner og dør.

Samtidig slaktes ytterligere titalls ungdommer på selve Utøya som kan se langt etter den ansvarlige lederen og det eneste flukt- og redningsmiddelet de hadde på øya: M/S “Thorbjørn” som altså forsvant med AUF-formannen ombord.

Det er altså absolutt null tvil om at Straffelovens § 242, andre ledd er oppfylt. Det er heller ingen tvil om at Straffelovens § 242, tredje ledd’s krav til maksimum straff på 6 år siden AUF-formannens feige flukt med det eneste redningsmiddelet må ha kostet flere titalls ungdommer livet.

Bestemmelsene i Straffelovens § 242, fjerde ledd om krav til offentlig påtale og straffeforfølging er åpenbart også tilstede siden AUF-formannens feige flukt og unnlatelse av livreddende hjelp må ha kostet flere titalls ungdommer livet: “Offentlig paatale finner ikke Sted uden fornærmedes Begjæring, medmindre Forbrydelsen har Døden tilfølge, eller almene Hensyn kræver Paatale.” Også leddets siste del om almenne hensyn er helt soleklart innfridd sett med hensyn på massakrens og redningsunnlatelsens størrelse målt i antall døde, sårede og mentalt skadde samt den viktighet og langtrekkende følger denne massakren er tillagt i det offentlige og politiske liv i Norge.

Det vil være totalt ødeleggende for vårt lands fremtid som demokratisk rettsstat og sivilisasjon hvis en slik feighet og unnlatelse i å ta det ansvar som det følger med toppledelse overfor andre mennesker, og da særlig ungdommer, hvis AUF-formannens feighet, egoisme og redningsunnlatelse skal gå ustraffet inn i historien.

Begrep som ansvar, mot og redningsplikt generelt vil være ødelagt for alltid og det vil være fritt fram for enhver som er ansvarlig for andres liv og helbred, slik AUF-formannen hadde på AUF sin sommerleir på Utøya i 2011, i ren feighet og egoisme å redde seg selv uten tanke på andre hvis det offentlige rettsapparatet ved Riksadvokatembetet ikke reiser offentlig tiltale med krav om fengselstraff lik lovens maksimum angitt i Straffelovens § 242.

Selv en slik straff vil være en hån, men likevel bedre enn ingenting. Her er prinsippet viktigere enn selve straffens lengde.

Jeg begjærer derfor at Riksadvokatembetet tar ut tiltale overfor AUF-formann Eskil Pedersen og krever maksimum fengselstraff etter Straffelovens § 242.

Slutt

En skriftelig anmeldelse til Riksadvokaten skal behandles og tas på alvor, og Riksadvokaten er forpliktet til å svare på denne innen rimelig tid.  Dette svaret vil bli publisert her.

Man kan jo håpe at dette fører til en etterforskning der vi kanskje kan få belyst flere ting. Som for eksempel hvorfor Eskil Pedersen trodde bomben i Oslo var en del av et statskupp foretatt av politi og militæret. Hvorfor flyktet Eskil Pedersen få minutter etter at massakren på Utøya begynte (ref. 22. juli rapporten), med den eneste pansrede båten, for så å kjøre den på grunn, med det resultatet at Delta ikke hadde mulighet til å benytte denne?.

Uansett, dette var bare to av mange spørsmål i denne saken, og med denne anmeldelsen kan det hende vi får svar på noen av disse.

Har din onkel eller en arbeidskollega ekstreme ytringer?

June 5, 2012 8 comments

Har du en onkel eller en arbeidskollega som kommer med ekstreme ytringer?

Da mener AUF-leder Eskil Pedersen at du bør si ifra.
Slik starter intervjuet med Eskil Pedersen i dagens VG Nett.

Med dette kommer det “en våt drøm” fra Eskil Pedersen om at alle som ikke mener det samme som han, AUF eller AP skal rapporteres. Hvor ble det av mer åpenhet?  Hvor ble det av mer ytringsfrihet? Med dette blir den siste lille rest av ytringsfrihet tråkket på og kneblet. Her kommer Eskil Pedersen med den klare sannheten om  “demokratiet”, ett meningsdiktatur der kun de med de korrekte synspunkter aksepteres. De med andre meninger skal rapporteres, knebles, fengsles eller hva som må til for at alt skal være politisk korrekt.


Ytringsfrihet betyr at mennesker har en rett til å ha de meningene de har, og de skal få lov til å fremme disse. Uten å bli rapportert, kneblet eller fengslet.
Det som tydeligvis er Eskil Pedersens våte drøm har ganske klare likhetstrekk med både Stasi og KGB.  Og fra land vi definitivt ikke liker å sammenligne oss med.
Eskil Pedersen går her til krig mot den siste rest av ytringsfrihet og bruker  22.juli for alt det er verdt til å kneble meningsmotstandere. Her ser de nok en gyllen mulighet til å plassere alle meningsmotstandere i samme bås som Anders Breivik. Heldigvis er det fler og fler gjennomskuer dette spillet fra AP og på sikt kommer dette til å straffe seg, blandt annet med en massiv velgerflukt.

Avslutningsvis bør det vel nevnes at Eskil Pedersen egentlig burde ligge lavt, lederen Eskil Pedersen rømte som kjent med den eneste pansrede båten, uten å hjelpe de som var i nød. Skremmende nok er jo ikke dette første gang i AP’s historie de har rømt når det har stormet.  I 1940 lot de også sitt eget folk være igjen i kampens hete, mens de selv hadde ett trygt og godt liv i England, med alt Norsk gull.

Categories: Anders B. Breivik, Norge

Eskil Pedersen – Joker i et høyt politisk spill

June 1, 2012 1 comment

Et begredelig politisk etterspill

Dan Odfjell skriver en kronikk i Bergens Tidende hvor han kommer inn på noe av det politiske spillet rundt 22. juli, Arbeiderpartiets bruk av det og Eskil Pedersen sin oppførsel og flukt fra ansvaret for AUF-ungdommene han var formann for. AUF står for Arbeidernes Ungdoms – Fylking. Fylking er betegnelsen på vår eldgamle hærenhet. Organisasjonen er altså i utgangspunktet en kamporganisasjon. Da må man også vise det når faren truer. Det motsatte skjedde.

Det er flere forhold rundt 22. juli-aksjonen som reiser viktige spørsmål: Hvordan i all verden kunne AP la et slikt opplagt mål ligge ubeskyttet i en tid hvor AP med Jens Stoltenberg bland annet er innvolvert i kriger mot Islam i både Afghanistan og Libya.

Når vi så opplever hvordan politiet håndterer innsatsen må vi kunne si det slik at om de hadde sabotert innsatsen bevisst kunne de vel neppe ha gjort det på en bedre måte.

Eskil Pedersen var overbevist om at politi og militære gjorde statskupp da han hørte om bomben i regjeringskvartalet. Hvorfor i all verden gjorde han det???

De aller fleste trodde det var ofre for den norsk deltagelse i zionistenes korstog mot Islam som lå bak (les muslimsk terrorist) og at det var en hevnakt for den norske delaktigheten i nedslaktingen i Afghanistan og Libya. Det ville vært naturlig.

Militær- og statskupp falt vel ikke noen inn, bortsett fra Eskil Pedersen da.

Hva vet Eskil Pedersen om hva som foregår i norsk politikk som gjør en slik tanke naturlig, men som vi andre ikke vet?

Minst like viktig er hvordan Anders Breivik sin tilknytning til Frimurerlosjen gjennom mange år er nedtonet og i praksis utelatt i medias uendelige skriverier om saken. Tilsvarende med Breiviks engasjement for Israel og syn på Israel som spydspiss i sivilisasjonskrigen mot Islam. AUF med Israelkritikeren Eskil Pedersen i spissen var i så måte en “alliert” i kampen mot den internasjonale jødedommen. De var sentrum for Europas venstreungdom i kampen mot Israels folkemord på palestinerne. Det er de ikke lenger, men media hopper elegant over å nevne selve poenget som mulig motiv.

Etter 22. juli er presset mot Israel helt borte vekk.

Et forhold til som alle parter i saken mot Breivik har fokusert på er hvorvidt Breivik er tilregnelig nok til å dømmes med fengsel eller ikke. Dette er en så klar avledningsmanøver at det grenser til det latterlige. Ved å holde fokus på dette i media er ethvert forsøk på å behandle den politiske delen av saken desverre kun overlatt til private bloggere, som denne, uten mulighet til å nå ut til den store offentligheten.

Categories: Anders B. Breivik