Archive

Archive for the ‘Anders B. Breivik’ Category

Sirkus ABB … og er han nasjonalsosialist??

March 15, 2016 Leave a comment

Breivik2

Nå er parodien av en rettsak der ABB har anlagt mot Norge for brudd menneskerettigheter i gang. Men det er ikke saken i seg selv vi skal ta opp.

Nå møtte han opp i dag og foran ett pressekorps gjorde han noe som kan ligne en Hitler hilsen.

Så, er han nasjonalsosialist av den grunn?

Nei, det er han ikke, selv om enkelte “eksperter” hevder dette.  Han har tidligere vært ganske så klar på dette, altså at han ikke er nasjonalsosialist. Han har en historie som frimurer, han har tidligere gitt sin støtte til staten Israel, han idoliserer Winston Churchill og han er anti Hitler.

Så fundamentale overbevisninger kan man ikke bare endre uten videre.

De nasjonalsosialistene vi i GIABO har vært i kontakt med har aldri og vil aldri på noen som helst måte støtte hverken hva ABB har sagt/gjort eller vil si/gjøre. Han er kort og godt en morder som er person non grata.

Så, hva kan så grunnen til dette skuespillet for media være? For det er det vi tror det hele er når vi ser hvordan han agerer. Han fokuserer på å være i medias søkelys, han poserer for bilder og han gjør seg til noe han ikke er.

breivik

Vi vil gå så langt og si at han er en marionett for de med makt (og de som trekker i trådene bak makten). ABB brukes bevisst. Vi tror at den fulle  sannheten rundt 22 juli ikke er kommet frem i dagens lys, så det som nå skjer er todelt. En ting er å fjerne fokus fra hva som egentlig skjedde 22 juli, det andre er at det ABB gjør nå må sees opp i mot hva som skjer i dagens situasjon, der vi har ett kraftig økende antall mennesker som er politikerkritiske, innvandringskritiske og ikke minst en sterkt økende nasjonalistisk bevegelse.

Dette er en glimrende måte for “eliten” å stoppe denne trenden på, for er det noe folk er redde for så er det jo å bli dyttet i samme bås som ABB.

Man må forsøke å forstå at dette er ren propaganda mot alle som forsøker tenke selv. Man må slutte å tro på at det man får servert fra mainstream media er den hele og fulle sannheten.

Satt på spissen kan man si at ved å stemple alle som er samfunnskritiske og nasjonelle som ABB’s likesinnede, forsøker myndighetene å oppnå tilnærmet total lydighet, nettopp fordi ingen vil være i samme kategori som morderen Anders B. Breivik.

Og hva med Anders B.Breivik? Vel, vi konkluderer med at han er ikke nasjonalsosialist, ikke nasjonalist, men kun en zionistisk morder som skal være låst inne.

Og nøkkelen til cella, ja den bør kastes ett sted der man aldri noensinne finner den igjen.

breivik2Frimurer Anders B. Breivik

Opererte Anders B. Breivik alene?

September 24, 2015 3 comments

Bombemannen

Dette er spørsmålet nettsiden Jostemikk tar opp.

Nettsiden har gått inn og sett på de indisier som er tilgjenglig for offentligheten, mye takket være at vi er i besittelse av teknologi som gjør at alle har feks kamera lett tilgjenglig. Våre myndigheter har full kontroll over hva media skriver, og selv gjør de alt de kan for å dekke over informasjon.

På siden blir det presentert ganske så klare indisier på at det var flere aktører involvert i terrorhandlingen 22. juli 2011.

Hvis dette viser seg å stemme, vil det si at vi, befolkningen, er utsatt for en massiv løgn fra våre myndigheter og media.

22. juli 2011 utenfor Y-blokka: – Hvem var denne mannen ikledd hjelm med glassvisir?

Hvor den andre bombemannen befant seg og litt om utstyret

En ørlite uheldig bombemann nummer to – ble filmet av forbipasserende og forsøkte å gjemme seg bak et tre

Hvem sto bak 22. juli-terroren?

22. juli-avsløringene: – Vi bor i et land med en kriminell elite i toppen av alle viktige samfunnsinstitusjoner

1:49 i denne videoen, på venstre side, midt på, ser man en sortkledd skikkelse som trekker seg unna når det kommer til mennesker. Hvem er dette? Hvorfor forsøker vedkommende å komme seg unna når det nærmer seg mennesker?

Oslo 22. juli 2011: Ny bombemann sannsynligvis avslørt, ble filmet av forbipasserende og forsøkte å gjemme seg

MS Thorbjørn og AUF-leder Eskil Pedersen – en gjennomgang av blogger Roy Vega

September 16, 2012 14 comments

Utdrag fra Roy Vegas blogg:

“Selv under kriser og katastrofer er lederansvar og utvist lederskap en del av bildet. AUF-leder Eskil Pedersen og skipper Jon Olsen ombord på MS Thorbjørn har en gennomsnittsalder på 40 år, hadde ikke panikk og står ansvarlig for å ha tatt MS Thorbjørn fra kai og kjøre båten på grunn 2,7 kilometer unna Utøya. Gjennom akkurat den timen båten trengtes som mest av politi og redningstjeneste forøvrig. Det er høyst legitimt å problematisere utvist ansvar og lederskap i tilknytning til dette.”

Dette er en blogg som er meget grundig og går i dybden på Eskil Pedersens flukt fra Utøya.

Les bloggen til Roy Vega HER.  Den oppdateres kontinuerlig så følg med.

Utdrag 2:

“MS THORBJØRN KAN TA 50 VOKSNE PASSASJERER, OG OPP TIL 80 UNGDOMMER I EN KRISESITUASJON. DA BÅTEN TRENGTES SOM MEST DEN FØRSTE TIMEN AV REDNINGSOPERASJONEN, VAR DEN KJØRT HELE 2,7 KILOMETER NORDOVER I TYRIFJORDEN. AUF-LEDER ESKIL PEDERSEN ER 28 ÅR OG SKIPPEREN, JON OLSEN ER OVER 50 ÅR. INGEN AV DEM HADDE PANIKK OMBORD, OG HAR ET ENTYDIG LEDERANSVAR SOM FOKUSERES HER.”

Slik lå MS Thorbjørn stille og drev i vannet utenfor Utøya, muligens for en periode på ca. 15 minutter, mens kaptein Jon Olsen og Eskil Pedersen kranglet om hvordan de skulle forholde seg til alle dem som bad om hjelp, og som lå og skrek i vannet. Olsen ville hjelpe. Det ville ikke Pedersen og hans nærmeste venner.

Categories: Anders B. Breivik, Norge

Er et statsråd mer verdt enn en vanlig borger?

September 5, 2012 Leave a comment

Ting kan virkelig tyde på det, i hvertfall hvis man skal forholde seg til Justisdepartementet.

I 22.juli rapporten kommer det frem at Justisdepartementet henvendte seg til Hovedredningssentralen i Sør-Norge med forespørsel om å bruke Sea King redningshelikopter for å hente statsråd Knut Storberget som var på ferie. Han skulle da hentes i Engerdal i Hedmark og fraktes inn til Oslo.
Dette hendte klokken 17:20, etter bomben i Oslo, men før meldingene om skyting på Utøya kom.

Heldigvis avslo Hovedredningssentralen denne forespørslen, med begrunnelse om at helikopteret var avgitt til helseoppdrag i Oslo. Hvilket kan tyde på at Hovedredningssentralen har god porsjon mer gangsyn og fornuft enn det Justisdepartementet har.

Likevel, man kan jo ikke annet enn å undres hvorfor Justisdepartementet mener medlemmer av regjeringen skal ha en slik særbehandling, og da kanskje på bekostning av vanlige borgeres liv?
Dette er tross alt redningshelikoptere som skal benyttes når noen er i nød.

Dette føyer seg bare inn i rekken av hendelser der vår “elite” og deres allierte ser på seg selv som så viktige at de gjør ting og benytter seg av muligheter som “vi vanlige dødlige” ikke engang hadde tenkt på i vår villeste fantasi.

Sagt på en annen måte, ingen som har ett snev av sunn fornuft hadde vel tenkt tanken om å rekvirere ett redningshelikopter for å bruke det som en privat taxi.

Anmodning om tiltale mot og straff av Eskil Pedersen

September 5, 2012 288 comments

GIABO har fått tilsendt informasjon om at det er innsendt anmodning til Riksadvokatembedet om å ta ut tiltale mot Eskil Pedersen for overtredelse av straffelovens §242 i forbindelse flukten hans fra Utøya den 22. juli 2011

Denne anmodningen om tiltale og straff av Eskil Pedersen vil desverre aldri komme i dagens “politisk korrekte” media, den blir dysset ned så godt det lar seg gjøre. For både Arbeiderpartiet og AUF vil dette være meget skadelig da det er mange faktorer rundt Eskil Pedersens flukt som garantert ikke vil tåle offentlighetens lys.

Her kan man lese hele anmeldelsen:

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo.
Faks: 22.33.31.12

Notodden, 1. september 2012.

Ad.: Anmodning om offentlig tiltale mot og straff av AUF-formann Eskil Pedersen for brudd på Straffelovens § 242 ledd 2 da han den 22. juli 2011 “……retsstridig forlader i hjælpeløs Tilstand nogen, som staar under hans Varetægt, eller som han pligter at ledsage, befordre, modtage eller paa anden Maade drage Omsorg for, eller lader nogen saadan Person forblive i hjælpeløs Tilstand, saavelsom den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil.

Straffen bør helt klart settes til lovens maksimum, 6 år, slik det er angitt i paragafens tredje ledd: “Har Forbrydelsen havt Døden eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred tilfølge, straffes den skyldige med Fængsel indtil 6 Aar.

Den 22. juli 2011 var AUF-formann øverste ansvarlige AUF’er på Utøya da Anders Breivik utførte sin massakre på et hundretalls forsvarsløse ungdommer under AUF’s sommerleir. Mens massakren pågår for fullt og mange AUF-ungdommer forsøker å flykte ved å gjemme seg på Utøya eller svømme flere hundre meter til fastlandet rømmer AUF-formann, Eskil Pedersen, med det tidligere marine-landgangsfartøyet M/S “Thorbjørn” som er bygget i stål. I det farvannet båten med AUF-formannen ombord passerer svømmer livredde ungdommer som ser sin redning i båten. AUF-formannen vører dem ikke og forsvinner langt vekk fra det farlige området og overlater de livredde, svømmende ungdommene til sin egen skjebne slik at flere av dem drukner og dør.

Samtidig slaktes ytterligere titalls ungdommer på selve Utøya som kan se langt etter den ansvarlige lederen og det eneste flukt- og redningsmiddelet de hadde på øya: M/S “Thorbjørn” som altså forsvant med AUF-formannen ombord.

Det er altså absolutt null tvil om at Straffelovens § 242, andre ledd er oppfylt. Det er heller ingen tvil om at Straffelovens § 242, tredje ledd’s krav til maksimum straff på 6 år siden AUF-formannens feige flukt med det eneste redningsmiddelet må ha kostet flere titalls ungdommer livet.

Bestemmelsene i Straffelovens § 242, fjerde ledd om krav til offentlig påtale og straffeforfølging er åpenbart også tilstede siden AUF-formannens feige flukt og unnlatelse av livreddende hjelp må ha kostet flere titalls ungdommer livet: “Offentlig paatale finner ikke Sted uden fornærmedes Begjæring, medmindre Forbrydelsen har Døden tilfølge, eller almene Hensyn kræver Paatale.” Også leddets siste del om almenne hensyn er helt soleklart innfridd sett med hensyn på massakrens og redningsunnlatelsens størrelse målt i antall døde, sårede og mentalt skadde samt den viktighet og langtrekkende følger denne massakren er tillagt i det offentlige og politiske liv i Norge.

Det vil være totalt ødeleggende for vårt lands fremtid som demokratisk rettsstat og sivilisasjon hvis en slik feighet og unnlatelse i å ta det ansvar som det følger med toppledelse overfor andre mennesker, og da særlig ungdommer, hvis AUF-formannens feighet, egoisme og redningsunnlatelse skal gå ustraffet inn i historien.

Begrep som ansvar, mot og redningsplikt generelt vil være ødelagt for alltid og det vil være fritt fram for enhver som er ansvarlig for andres liv og helbred, slik AUF-formannen hadde på AUF sin sommerleir på Utøya i 2011, i ren feighet og egoisme å redde seg selv uten tanke på andre hvis det offentlige rettsapparatet ved Riksadvokatembetet ikke reiser offentlig tiltale med krav om fengselstraff lik lovens maksimum angitt i Straffelovens § 242.

Selv en slik straff vil være en hån, men likevel bedre enn ingenting. Her er prinsippet viktigere enn selve straffens lengde.

Jeg begjærer derfor at Riksadvokatembetet tar ut tiltale overfor AUF-formann Eskil Pedersen og krever maksimum fengselstraff etter Straffelovens § 242.

Slutt

En skriftelig anmeldelse til Riksadvokaten skal behandles og tas på alvor, og Riksadvokaten er forpliktet til å svare på denne innen rimelig tid.  Dette svaret vil bli publisert her.

Man kan jo håpe at dette fører til en etterforskning der vi kanskje kan få belyst flere ting. Som for eksempel hvorfor Eskil Pedersen trodde bomben i Oslo var en del av et statskupp foretatt av politi og militæret. Hvorfor flyktet Eskil Pedersen få minutter etter at massakren på Utøya begynte (ref. 22. juli rapporten), med den eneste pansrede båten, for så å kjøre den på grunn, med det resultatet at Delta ikke hadde mulighet til å benytte denne?.

Uansett, dette var bare to av mange spørsmål i denne saken, og med denne anmeldelsen kan det hende vi får svar på noen av disse.

Har din onkel eller en arbeidskollega ekstreme ytringer?

June 5, 2012 8 comments

Har du en onkel eller en arbeidskollega som kommer med ekstreme ytringer?

Da mener AUF-leder Eskil Pedersen at du bør si ifra.
Slik starter intervjuet med Eskil Pedersen i dagens VG Nett.

Med dette kommer det “en våt drøm” fra Eskil Pedersen om at alle som ikke mener det samme som han, AUF eller AP skal rapporteres. Hvor ble det av mer åpenhet?  Hvor ble det av mer ytringsfrihet? Med dette blir den siste lille rest av ytringsfrihet tråkket på og kneblet. Her kommer Eskil Pedersen med den klare sannheten om  “demokratiet”, ett meningsdiktatur der kun de med de korrekte synspunkter aksepteres. De med andre meninger skal rapporteres, knebles, fengsles eller hva som må til for at alt skal være politisk korrekt.


Ytringsfrihet betyr at mennesker har en rett til å ha de meningene de har, og de skal få lov til å fremme disse. Uten å bli rapportert, kneblet eller fengslet.
Det som tydeligvis er Eskil Pedersens våte drøm har ganske klare likhetstrekk med både Stasi og KGB.  Og fra land vi definitivt ikke liker å sammenligne oss med.
Eskil Pedersen går her til krig mot den siste rest av ytringsfrihet og bruker  22.juli for alt det er verdt til å kneble meningsmotstandere. Her ser de nok en gyllen mulighet til å plassere alle meningsmotstandere i samme bås som Anders Breivik. Heldigvis er det fler og fler gjennomskuer dette spillet fra AP og på sikt kommer dette til å straffe seg, blandt annet med en massiv velgerflukt.

Avslutningsvis bør det vel nevnes at Eskil Pedersen egentlig burde ligge lavt, lederen Eskil Pedersen rømte som kjent med den eneste pansrede båten, uten å hjelpe de som var i nød. Skremmende nok er jo ikke dette første gang i AP’s historie de har rømt når det har stormet.  I 1940 lot de også sitt eget folk være igjen i kampens hete, mens de selv hadde ett trygt og godt liv i England, med alt Norsk gull.

Categories: Anders B. Breivik, Norge

Eskil Pedersen – Joker i et høyt politisk spill

June 1, 2012 1 comment

Et begredelig politisk etterspill

Dan Odfjell skriver en kronikk i Bergens Tidende hvor han kommer inn på noe av det politiske spillet rundt 22. juli, Arbeiderpartiets bruk av det og Eskil Pedersen sin oppførsel og flukt fra ansvaret for AUF-ungdommene han var formann for. AUF står for Arbeidernes Ungdoms – Fylking. Fylking er betegnelsen på vår eldgamle hærenhet. Organisasjonen er altså i utgangspunktet en kamporganisasjon. Da må man også vise det når faren truer. Det motsatte skjedde.

Det er flere forhold rundt 22. juli-aksjonen som reiser viktige spørsmål: Hvordan i all verden kunne AP la et slikt opplagt mål ligge ubeskyttet i en tid hvor AP med Jens Stoltenberg bland annet er innvolvert i kriger mot Islam i både Afghanistan og Libya.

Når vi så opplever hvordan politiet håndterer innsatsen må vi kunne si det slik at om de hadde sabotert innsatsen bevisst kunne de vel neppe ha gjort det på en bedre måte.

Eskil Pedersen var overbevist om at politi og militære gjorde statskupp da han hørte om bomben i regjeringskvartalet. Hvorfor i all verden gjorde han det???

De aller fleste trodde det var ofre for den norsk deltagelse i zionistenes korstog mot Islam som lå bak (les muslimsk terrorist) og at det var en hevnakt for den norske delaktigheten i nedslaktingen i Afghanistan og Libya. Det ville vært naturlig.

Militær- og statskupp falt vel ikke noen inn, bortsett fra Eskil Pedersen da.

Hva vet Eskil Pedersen om hva som foregår i norsk politikk som gjør en slik tanke naturlig, men som vi andre ikke vet?

Minst like viktig er hvordan Anders Breivik sin tilknytning til Frimurerlosjen gjennom mange år er nedtonet og i praksis utelatt i medias uendelige skriverier om saken. Tilsvarende med Breiviks engasjement for Israel og syn på Israel som spydspiss i sivilisasjonskrigen mot Islam. AUF med Israelkritikeren Eskil Pedersen i spissen var i så måte en “alliert” i kampen mot den internasjonale jødedommen. De var sentrum for Europas venstreungdom i kampen mot Israels folkemord på palestinerne. Det er de ikke lenger, men media hopper elegant over å nevne selve poenget som mulig motiv.

Etter 22. juli er presset mot Israel helt borte vekk.

Et forhold til som alle parter i saken mot Breivik har fokusert på er hvorvidt Breivik er tilregnelig nok til å dømmes med fengsel eller ikke. Dette er en så klar avledningsmanøver at det grenser til det latterlige. Ved å holde fokus på dette i media er ethvert forsøk på å behandle den politiske delen av saken desverre kun overlatt til private bloggere, som denne, uten mulighet til å nå ut til den store offentligheten.

Categories: Anders B. Breivik

Medias “mening” om Anders B. Breivik

April 17, 2012 1 comment

Rettssaken mot Anders B. Breivik er nå to dager gammel. Egentlig har lite nytt kommet frem så langt.
At det han har gjort er så ekstremt at det går utenfor enhver fatteevne er hevet over enhver tvil.
Men nå blir det lagt ett fokus i media på at Anders Breivik er på parti med nynazister.
Og at hans hilsen er høyreekstrem, men inspirert fra venstresiden ?? Altså er dette en venstre-høyre hilsen, hva nå det enn er?
For ordens skyld, nå er det viktig å påpeke at Anders  Breivik’s ideologi, hvis man i det hele tatt kan kalle det en ideologi, er så langt unna enhver form for nasjonalsosialisme (nazisme) at denne sammenligningen rett og slett er latterlig. Her kan man finne Anders Breivik’s manifest der alt dette står skrevet.
Media har kjørt og kjører hardt på dette, og det ser ut som om målet vil være å stoppe enhver form
for nasjonalistisk følelse og innvandringsmotstand i Norge for all fremtid. Til syvende og sist en knebling av den lille “yttringsfriheten” vi har igjen.
Personer som i fremtiden stiller seg kritisk til feks innvandring  eller kaller seg nasjonalist, vil automatisk bli stemplet som “en Anders Breivik”.
Mer om Anders Breivik og rettsaken kan man lese her.

Her er to konkrete punkter som viser den klare fundamentale forskjellen på Anders Breivik’s “ideologi” og nasjonalsosialismen:
Anders Breivik er aktiv frimurer – Nasjonalsosialismen avskaffet frimureriet fordi det av prinsipp ikke er forenelig med demokratiet
Frimurere er ryggraden i den jødedyrkende kristenzionistiske bevegelsen – Nasjonalsosialisme støtter/støttet som kjent ikke jødene

På disse to fundamentale punktene ser man at Anders Breivik er så langt unna nasjonalsosialisme (nazismen) det er mulig å komme.
Likevel, media kommer garantert til å fokusere på at Anders Breivik er høyreekstrem/nazist osv.  i tiden fremover, i stede for å legge fokuset der det faktisk hører hjemme:

at Anders Breivik en kristenzionistisk frimurer. 

Categories: Anders B. Breivik

Ingen TV overføring fra rettsaken – Hva er myndighetene redde for?

March 26, 2012 2 comments

Om ikke mange dager , den 16. April, starter det som nok er Norgeshistoriens største rettsak i moderne tid

– Rettsaken mot Anders B. Breivik –

Frem til nå har makteliten gjort alt de kan for å forvrenge hva Breivik står for og hindre oss i få førstehånds kjennskap til det gjennom Breiviks egen forklaring i rettsalen. Selvsagt vil han holde en politisk motivert tale om bakgrunn og politiske analyser av det norske, europeiske og vestlige samfunn. Akkurat det er hva som burde interessere oss alle og akkurat det er det makteliten vil hindre oss i å få direkte kunnskap om.

Derfor blir ikke talen overført direkte via media og derfor har makteliten stemplet han som gal og ideene hans som idiotiske vrangforesstillinger og derfor er det de satte igang intim overvåking og vurdering av han i tiden frem mot rettsaken for å få han ute av rytme og balanse. Og husk et forhold: Dette har intet med straff eller å unne Breivik noe som helst. Dette har kun med å få kortene på bordet i sin mest mulig riktige og originale form. Media og maktelite og politi lyver og forfalsker og forvrenger akkurat slik det passer dem.

Et av forholdene media har tiet om er at Anders er en aktiv frimurer som fortalte folk at frimureriet var noe han var opptatt av og holdt på med.

Burde ikke media og politi og maktelite sette igang en grundig undersøkelse i full offentlighet av hva frimureriet gikk ut på og hvordan virksomhet de drev?

Frimureriet er ryggraden i den jødedyrkende kristenzionistiske bevegelsen i de vestlige land og der er det fingrene fra fatet for resten av folket. Som ett eksempel må det nevnes at nasjonalsosialistene i sin tid oppløste frimureriet fordi det var av prinsipp uforenlig med et demokratisk folkestyre. Slik er det pussig nok ikke i vårt “demokrati”.

En annet forhold er at all omtale skal ha som mål å fremstille han som en ensom ulv tilhørende et høyreekstremt miljø (som ingen kan forklare mer om) med antiislamske trekk og at han er gal eller i alle fall sinnsforvirret.

Og ingen reagerer eller protesterer. Alle nikker og er helt enige i alt slik en god politisk korrekt zombie skal være. Og der er vi ved kjernen i det norske samfunnet. Vi har intet demokrati overhodet, men kun ett politisk korrekt meningsasyl som er basert på hjernevaskede zombier.

Vi har her å gjøre med en massemorder som har forsøkt å utrydde sitt eget folk. Og det med et smil om munnen.

Hva i all verden ligger bak? Vil vi noen gang få dette forklart? Og  hvilken “sannhet” får vi da servert?

Nettopp dette er viktige spørsmål DU bør stille deg. 

Ingen overføring av Breiviks forklaring

Kun deler av rettsaken overføres

Categories: Anders B. Breivik

Anders Breivik – Målrettet Aksjonist for Jødedom, Zionisme og Frimureri

December 5, 2011 6 comments

Hvorvidt Anders Breivik handlet rent fysisk på egen hånd under aksjonene i Oslo og Utøya får vi trolig aldri vite, men jeg finner det usannsynlig med så lang forberedelsestid over så stort geografisk område i nærkontakt med så mange andre likesinnete. På det mentale idéområdet var han uansett godt forankret i selve det aggressive og erobrende sentrum av den internasjonale jødedommens maktstrategier. Han er en selverklært kristenzionistisk frimurer som fronter for Israel.

Israel er selve det fysiske hjertet i den internasjonale jødedommens ambisjoner om verdensherredømme og når det er oppnådd skal den nye jødiske verdenskeiseren sitte i Salomos tempel i Jerusalem og herske uinnskrenket over verden. Det er her frimureriet kommer inn i bildet. Salomos tempel ble i sin tid bygget av frie murere, derav navnet Frimureri, og skal gjennoppbygges av vår tids frimurere. Frimureriet er derfor en stategisk kamporganisasjon for jødenes verdensherredømme og alle frimurere har plikt på seg til å bekjempe jødenes og deres zionistiske stat Israel’s mange fiender.

Da Israel i august 2001 i Durban ble stemplet som en rasistisk Apartheidstat som oppfølging av en FN-resolusjon fra 1970-tallet var Israels eksistens som jødisk stat i fare. En måned senere fikk vi 9/11 og faren var over og erstattet med et kristenzionistisk korstog mot zionismens og Israels fiender.

I dag er igjen Israels fiender på offensiven gjennom sin støtte til Gaza og krav om anerkjennelse av en palestinsk stat som selvsagt vil ha rett til å kreve grensene av 1948 som FN vedtok som gjeldende. Det vil bety døden for Israels muligheter til å bestå. Fremst i denne antiisraelske fylkingen står europeiske sosialister og blant dem nettopp AUF.

AUF og deres senter for indoktrinering i sosialisme og antizionisme er nettopp Utøya og med AUF’s sentrale rolle i den europeiske sosialismen og det norske sosialistmiljøet peker det seg ut som det mest naturlige målet å slå til mot. Ikke bare vil det som målrettet aksjon ramme senteret for antiisraelske strømninger i Europa, men også gi et knusende slag til Norges selvopphøyde posisjon som verdens samvittighet så sant det er en etnisk norsk aksjonist som gjennomfører aksjonen.

Jødene har drept før i Norge og det var svært dårlig PR for dem. Breivik er ikke bare norsk, men har også gjennomgått flere ansiktsoperasjoner for å se mere “arisk” ut og flere sammenligner han med en SS-poster i media.

En forening representeres av sin formann og for å gjøre en prøve på om det ovenstående resonnementet holder går vi til AUF-formannen Eskil Pedersen sin egen blogg for å se hvordan han presenterer seg, hva han er opptatt av og hvilke tiltak han jobber med:

Eskil Pedersen om Palestina i Klassekampen og egen blogg

Bildet over er fra Eskil Pedersen sin blogg og viser en artikkel han skrev for Klassekampen på deres oppfordring. Da han fikk telefon fra Klassekampen befant Pedersen seg på en konferanse for internasjonale sosialister i Hellas. I artikkelen gir han oss en god oversikt over utviklingen mellom AP og Israel og hvorfor det i dag er umulig å tenke seg et samarbeide om fred og at aksjonisme mot Israel nå er veien å gå. Det Norske Arbeiderpartiet var Israels beste partner og delaktig i å skaffe Israel atomvåpen og militær opprustning. Israel med sine kibbutser (sosialistkollektiver) var rene drømmen for et Arbeiderparti som aldri har forlatt sine kommunistiske røtter, men bare skjult dem for almenheten.

Og nå har altså det samme partiet sin mektige og innflytelsesrike ungdomsfylking stilt seg i spissen for den største trusselen mot israelsk eksistens noensinne: anerkjennelse av en palestinsk stat og fordømmelse av Israel som en rasistisk apartheidstat som Sør-Afrika som må boikottes. Boken “Alt for Israel” skrevet av den norske Israel-eksperten Odd Karsten Tveit gir et glimrende bilde av folkemorderstaten Israel og Norges totale hengivenhet overfor zioniststaten. Dette er det altså AUF gjennom flere år har gått stikk imot og varsler at et fremtidig Arbeiderpartistyre i Norge vil være jødenes verste fiende.

Den som vet hvordan jødene gjennom historien har behandlet sine fiender må overhodet ikke være forbauset over det som nå skjedde på Utøya. Husk at jødene fremdeles feirer Purim som minne om folkemordet på den ariske overklassen i Persia for over 2.700 år siden.

Eskil Pedersen’s Vrangforestilling

Hva sier så Eskil Pedersen selv og hvordan handlet han under aksjonen? For det første fremstår han i manges øyne som ekstremt feig som stikker av med den eneste båten som kunne reddet mange liv og holder seg borte fra redningsarbeidet mens omkringboende våger livet for å redde ungdom i sjøen. Feigt, feigt og atter feigt er vår oppfatning. Men hvorfor stakk han så? Hans egne ord: “Han trodde det var et statskupp hvor politiet deltok”!?!! Det forteller oss veldig mye om hvordan AUF’s formann ser på seg selv, AUF og AP. Som er revolusjonært parti som helt klart må forvente at det gjøres statskupp mot dem av den ansvarlige delen av den norske befolkning. Det sier absolutt alt om hvem de har makten på vegne av og styrer for. Folket er bare en masse de skal forme i eget bilde som en ensrettet sosialistisk, feministisk homseflokk som kan slave i Gulagene deres. Han var altså overbevist om at det norske folk ville straffe AP, men forsto ikke at den som utfordrer Israel og jødenes maktambisjoner risikerer både sitt eget liv og alle som er rundt dem også.

I dette perspektivet må vi se Anders Breivik sin aksjon mot AUF på Utøya.

Categories: Anders B. Breivik