Home > Federal Reserve > Roosevelt diktator over bankene (Aftenposten 10.03.1933)

Roosevelt diktator over bankene (Aftenposten 10.03.1933)

Aftenposten, morgennr. Fredag 10. mars 1933:

Roosevelt diktator over bankene

Bankene foreløbig helt under Federal Reserve’s og regjeringens kontroll.

En voldsom utvidelse av seddelmengden. – Opsporing av gullhamstrere.

Foreløbig intet om dollaren og gullet.

 FED-Roosevelt-diktatur-1933-finanscentrum NY

Tekst under bildet :

I hjertet av New Yorks finanscentrum:

1. Maiden Lane Building.

2. Cities Service Co.

3. Brown Bros. Co.

4. City Bank Farmers Trust Co.

5. Bank of New York and Trust Co.

6. Bank of Manhatten.

7. National City Bank & Chase National Bank.

9. U.S. Sub Treasury.

10. Assay Office.

11. J. F. Morgan and Co.

FED-Roosevelt-diktatur-1933

Den 73. kongress trådte sammen idag til ekstraordinær sesjon, og efter at endel formalia var ordnet blev president Roosevelt budskap oplest. Det har som bekjent været imøtesett med den største spenning.

Roosevelt uttaler i budskapet, at regjeringen har været nødt til å gripe inn i krisen for å verne om innskyternes, næringslivets og hele samfundets interesser. Vår første opgave, sier han, er å få alle solide og gode banker igang igjen. Dette må danne innledningen til gjennemførelsen av lovbestemmelser mot spekulasjon med innskyternes midler og andre brudd på den gjensidige tillit. For at det skal bli mulig å få igang igjen de banker som hviler på et sundt grunnlag, henstiller jeg til kongressen at den straks vedtar lovbestemmelser som gir presidenten og hans regjering myndighet til å føre tilsyn med bankene, til beskyttelse av innskyterne. Videre må disse lovbestemmelser gi de utøvende myndigheter fullmakt til straks å åpne de banker som man allerede nu vet er gode og til å åpne andre levedyktige banker så snart som råd er. Endelig må bestemmelsene gi myndighetene adgang til å få igang igjen de banker som trenger å reorganiseres og fullmakt til å skape et sundt grunnlag for disse bankers virksomhet.

Jeg må anmode kongressen om å vedta forandringer i loven om Federal Reserve bankene så det kan foretas en ny-emisjon av sedler mot rimelig sikkerhet, da en slik supplerende seddelutstedelse kan bli nødvendig for å imøtekomme behovet for sedler.

Det er absolutt nødvendig, heter det videre, at man nu straks skrider til handling, for det er ikke mulig å fortsette med bankrestriksjonene. Ved de foreslåtte lovbestemmelser vil man få slutt på dette, og jeg er sikker på at disse bestemmelser vil føre til at forretningene kommer igang igjen i løpet av kort tid. Jeg tror at disse beslutninger straks vil få avlivet all den tvil og all den uberettigede mistro som er opstått også når det gjelder helt solvente og gode banker. Og ikke bare det. Jeg tror likeledes at de foreslåtte bestemmelser vil kunne danne innledningen til et helt nytt forhold mellem bankene og den amerikanske almenhet.

Jeg vil snart be kongressen om å vedta to andre forholdsregler som jeg mener det er påtrengende nødvendig å få gjennemført straks. Og når det også er truffet avgjørelse om disse saker, vil vi kunne gå igang med arbeidet på en omfattende plan til gjenreisning av hele vår nasjons finansielle og økonomiske liv.

I forslaget til ny banklov godkjennes den ekstraordinære myndighet som presidenten har utøvd innen bank- og finansverdenen og det bestemmes at denne myndighet skal gis forlenget gyldighet. Det bestemmes videre at landets gull skal samles i Federal Reserve-bankene. Bankene skal kunne få papirpenger fra Federal Reserve-bankene mot å deponere amerikanske statsobligasjoner, handelsveksler og bankaksepter. Disse pengesedler skal gjelde over hele landet.

I henhold til den foreslåtte lov skal gode og solide banker kunne åpne igjen straks. De som ikke kan fremlegge bevis for at de er solide, vil bli satt under regjeringens administrasjon inntil de er reorganisert.

FED-Roosevelt-diktatur-1933-utenfor-børsen

Overtredelse av lovens bestemmelser fra bankenes side kan medføre bøter på inntil 10,000 dollar. Det kan også idømmes fengselsstraff for personer som gjør sig skyldig i overtredelser på inntil 10 år.

Så lenge krisen varer kan presidenten treffe regulerende bestemmelser for, eller helt forby forretninger i utenlandsk valuta, overførsler bankene imellem, eksport, hamstring og lagring for spesiell regning av gull eller sølv, myntet og i barrer. Presidenten kan kreve at den som gjør sig skyldig i slike transaksjoner skal gi myndighetene fullstendige oplysninger under eds ansvar.

Representantenes hus har vedtatt forslaget om den nye banklov.

Presidenten i representantenes hus, den kjente demokratiske politiker Rainey, uttaler om den nye banklov at den vil åpne adgang til en helt ny emisjon av statspengesedler som sikres ved statsobligasjoner. Alle banker, forretningsfirmaer og enkeltpersoner vil kunne innlevere statsobligasjoner i finansdepartementet og få de nye sedler i bytte.

Som før meddelt har Federal Reserve bankene fått ordre om å innsende en fortegnelse over alle personer som har tatt ut gull siden 1. februar og som ikke leverer det tilbake innen 13. mars. Finansdepartementet har nu utvidet disse bestemmelser til å omfatte alle banker som står tilsluttet Federal Reserve-systemet, altså ikke bare de egentlige Federal Reserve bankene, men alle de banker som samarbeider med hovedbankene.

Det blir omtrent tredjeparten av De Forente Staters banker.

Efter den nye banklov kan det også åpnes adgang for Federal Reserve-bankene til å gi lån til almindelige banker med visse restriksjoner. Til privatpersoner og selskaper kan det gis lån på 90 dager mot sikkerhet i statsobligasjoner.

De almindelige forretningsbanker som åpner igjen kan få stillet penger til disposisjon av Federal Reserve-bankene mot å deponere obligasjoner eller andre sikre verdipapirer. De banker som stilles under administrasjon, vil kunne motta nye innskudd. Disse nye innskudd skal når som helst kunne tas ut igjen. De gamle innskudd i disse banker skal imidlertid bare kunne tas ut eftersom likvideringen av de gamle aktiva gjør det mulig.

Hvor langt man vil gå i inflasjon efter den nye lov er ennu uvisst.

– – – – – slutt – – – –

Kort oppsummering:

Fram til 1933 kunne amerikanske borgere kreve å få innløst sine papirdollar i gull (etter gullstandarden) noe mange gjorde kriseåret 1933. FED ønsket å hindre folk fra å «hamste» gull i bytte mot de utstedte papirpengene og fikk president Roosevelt til å omtale denne «hamstingen» som en «nasjonal krise» som måtte håndteres med unntakstilstandslover og innføring av nye reguleringer som forbød «hamstring» med trusler om bøter og fengselstraffer. Men hvorfor var dette egentlig «en nasjonalkrise»?

Hvis alle amerikanerne som løp til bankene for å innløse sine papirpenger i gull i 1933 faktisk fikk det lovede gullet utlevert, men etter et par måneder fant ut at det egentlig var like greit å gå tilbake til papirpenger fordi de ikke merket at det utgjorde noen forskjell i reel kjøpekraft (og dessuten var ganske uhåndterlig å bære med seg i lommeboken) så ville jo ikke dette være noe annet enn en kjedelig, men forbigående hendelse, dog aldri noen «nasjonal krise» som krevde innblanding av politikere (statskapitalisme) slik FED og deres president Rosevelt påstod.

aften-forside-33

Og hvordan gikk det egentlig med den økonomiske situasjonen til Amerikas mest vanskeligstilte etter at den nyinnsatte (4. mars 1933) president Roosevelt fikk utstedt den berømte «Proclamation 2039» ( http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=14661 ) den 6. mars 1933?

Slapp av alle digitale nabokjerringer jeg skal hoppe over konspirasjonsteoriene ( http://anticorruptionsociety.com/2011/02/19/how-the-federal-reserve-banksters-stole-our-gold/ )denne gangen og spoler heller 80 år fram i tid med Back to the Future-mobilen min og gir heller

ordet videre til den mer skriveføre Trym Riksen og hans aktuelle kommentar om dagens situasjon: ( http://riksen.na24blogg.no/?p=2041 )

«Verdens sentralbanker eksperimenterer med pengetrykking og støttekjøp av finansielle aktiva. Eksperimentene har klaffet for dem som følger med på velstanden fra toppen.»

Kortversjonen:

93 % i befolkningen opplevde et fall i formuen på 4 % prosent, mens de øvre 7 % fikk en økning på 28 % fra 2009 til og med 2011.

Mens de rikeste sju prosentene i befolkningen eide 56 % av samlet husholdningsformue i 2011, eide de 63 % av formuen i landet i 2011.

–  Skrevet av innsender –

Vi i GIABO takker for engasjemetet og bidraget.

Advertisements
Categories: Federal Reserve
  1. June 29, 2013 at 5:06 PM

    Bra stoff, GIABO.

    Men hvorfor ikke bli med meg på Gasskammeret? Du/dere kan få egen forfatterkonto.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: