Home > Artikler av Varg (Ikke Vikernes) > Arbeiderpartiets anti-norske politikk

Arbeiderpartiets anti-norske politikk

-Multikulturalismen-

Av Varg

Da Ole Jørgen Anfindsen var vitne i terrorrettsaken mot Anders Behring Breivik,

tok han opp et viktig punkt i arbeiderpartiets plan for multikulturalsmen i Norge.

Han hadde tatt med seg et eksempel fra en stortingsmelding i perioden 1979-80, hvilket manifisterer sionistenes (jødenes) makt i Arbeiderpariet.

Siden krigens slutt i 1945, har bolsjevikene i Arbeiderpartiet planlagt denne utvikling de nå er kommet så langt med å gjennomføre.

Her er stortingsmeldingen;

«St.meld.nr.74 (1979-80) Om innvandrere i Norge viderefører integreringslinjen og understreker valgfriheten i graden av tilknytning til majoritetssamfunnet, og det å videreutvikle eget språk og egen kultur som sentrale virkemidler i en integreringsprosess som skal føre til målet om et flerkulturelt / pluralistisk samfunn. […] De ulike innvandrer- og minoritetsgruppers kulturelle, sosiale og religiøse særtrekk må dessuten respekteres og gis muligheter til utfoldelse på lik linje med majoritetssamfunnets kultur. […] Morsmålsundervisning blir i denne meldinga sett på som et sentralt virkemiddel for å motvirke assimilering.»

-Regjeringen.no.

 Det arbeiderpartiregjeringen i klartekst sier, er at man ønsker å kombinere innvandring og anti-assimilering for å avvikle Norge slik vi kjenner det; landet skal revolusjoneres i løpet av noen generasjoner.

Med dette kan vi heller ikke se noen mening i deres såkalte integreringspolitikk,

især når det pressiserer at det foreligger en konkret plan for å motvirke assimilering av den skapte minoritet i vårt land. Assimilering defineres gjerne som den prosess som gjør at en minoritet gir avkall på sin etniske identitet, og denne blir, kulturelt sett, identiske med medlemmer av vertssamfunnet.

Denne tendens finner vi igjen i Zions vises protokoller, hvor dette nevnes med å gjøre folket forvirret av deres ytre og indre ulikheter. Dette medfører folkets passifisme til de høyere politiske spørsmål og kun en innskrenket interesse av kun sine egne behov og trengsler – ikke nasjonens og folkets.

Mange vil mene at nevnte stortingsmelding er et symptom på en radikalisering av Arbeiderpartiet på 1970-tallet, samt tilsvarende tendenser internasjonalt. Dette grunnes derfor sionismens totale inflytaoelse på vesten og dets folk, i form av våre medier, skolesystemer, partipolitikere, kapitalismen, rettsvesen osv.

Her er et utdrag fra Zions Vises protokoller;

“For at vi kan sikre oss den offentlige mening må denne først gjøres absolutt forvirret, ved fra fra alle sider å høre uttalt all verdens motstridende meninger, inntil de “fremmende” forviller seg i ordenes labyrint. Da vil de forstå at den beste utvei er IKKE Å HA NOEN MENING OM POLITISKE SAKER -saker som ikke er bestemt til å være forståelig for publikum, men som kun bør reserveres for de styrende.

Dette er den f ø r s t e  h e m m e l i g h e t.

 Den annen hemmelighet som er nødvendig for at vårt styre skal ha hell med seg, er til i en slik grad å mangfoldiggjøre feil, vaner, lidenskaper, og skikk og bruk i landet, at INGEN LENGER ORKER Å TENKE KLART I DET KAOS SOM OPPSTÅR – og derfor vil menneskene ikke lenger kunne forstå hverandre”

 Zions Vises protokoller.

Begge disse dokumentene leses som krigserklæringer mot henholdsvis den norske og øvrige europeiske/vestlige nasjonalstater, og forøvrig alle verdens nasjoner.

Denne internasjonale jødedom ønsker altså dramatiske endringer i vesten for å kunne gjennomføre sine planer om verdensherredømme. Deres mål med multikulturalismen er å eliminere den nordiske tanke om renhet og stolthet i folket (etnisk, kulturellt og derfor også åndelig).

Uten disse elementer vil de oppnå sitt mål med tankens overgrep, som senere vil gjøre oss til slaver for en sak som er gitt oss, og ikke er i oss. –Et viktig poeng.

Derfor er Arbeiderpartiets politiske agenda å ases som en dødspolitikk i den forstand den regelrett setter vårt folks bestand i en utryddelses prosess på disse punkter.

Dette er også med på å skape ekstremisme bland de forskjellige grupper og minoriteter som dannes i deres sinnsyke og urbane verdensbilde.

Vi har nylig hatt Anders Behring Breivik – som riktig nok er antirasist, pro-Israel, og kristen-sionist – men alikevel et godt eksempel på ekstremisme i sin ytterste betydning.

 

Det er imidlertidig ingen grunn til å tro at ingen andre av annen grobunn ideologisk, vil holde igjen deres krig mot sine motmenn og intellektuelle motpol politisk. Slik det er i dag finnes det ikke mulighet for sivil motstand til bolsjevikene, sionismen og arbeiderpartiets totale politiske føringer. Alle som har gjort et tappert forsøk på dette, er blitt kneblet og lagt lokk over – rett og slett blitt ledd av i media og gjort til «raringer» eller andre tildelte latterligheter.

Deres sunne natur var riktignok indoktrinert (hvernevasket) i kultur-marxismens gift, men det er sikkert at mange av de nordiske unge som døde den dagen ville kjempet for sitt lands riktige verdier om de ikke hadde blitt løyet til som barn.

Sannhet vil gi lys til menneskene.

 Med å si «riktige» verdier, mener jeg selvsagt den norske kultur, de norske grunnlag og velferd for norske mennesker – alt dette innebærer.

I dag skal norske verdier nedkjempes og erstattes med den «flerkulturelle» ide’.

Alle som har noe imot denne utviklingen, blir skjert hånden av i sionistenes medier og andre sosiale settinger. Snever yttringsfrihet eller hva?

Analysen av multikulturalismen – litt filosofi om det skulle friste.

Et prinsipp satt på formel. Enhver naturlig og sunn moral, er behersket av et livsinstinkt.

Det vil si at i det store og det hele blir bestemt av en rekke “skal og skal ikke” spørsmål, slik ryddes enhver fientlighet på livets vei ryddet til sides.

Den naturstridige moral, det vil si nesten envher moral som hittil er blitt lært bort, æret og preket, vender seg omvendt nettopp imot livsinstinktene.

Det er nettopp gjennom den sisstnevnte, naturstridige, indoktrinerte moral samfunnets maktelite oppererer og fører sin løgn mot våre – til eksempel unge. Gjennom sitt media skaper den rettferdiggjørelsen av raseblanding og ekteskap mellom raser, alternative legninger, politisk korrekte tendenser, fremmed kultur og kulturmikstur, mote, anti-intellektuelle aktiviteter, latskap og kjærlighet rettet til det syke fremfor det sterke og mektige.

 Gjennom denne kanal kan eliten være, ikke bare folkets forførere, men også folkets nye gud.

En ynglende avgud kaller jeg disse anti-humane djeveldyrkere. Det de dyrker gjennom sin multikultur er hat, skille, misnøye, sykdom, kulturellt forfall inad i nasjoene, økonomiske vansker og et rikt mangfold av undermennesker. Er dette å berike vårt folk?

Er dette å berike vår kultur, etnisk skjønnhet og intellektuelle topper? Såklart ikke!

 Hvordan kan mennesker være guder spør du?

Vel. Ingen større makt er større enn i folkets oppfattning av godt og ondt.

Intet folk kunne leve, som ikke først fastsatte verdier;

men vil det opprettholde seg selv, kan det ikke sette verdier likt med nabofolket. Verdiens forandring, – det er de skapendes forandring. Den som må være skaper tilintetgjør alltid. Skapende var først folkeslag, og først sent den enkelte; sannelig, den enkelte selv er endog den yngste skapelse.

Slik kan også den spille gud. Ved å skape godt og ondt. Ved å gi verdi til liteverdig.

Ved å indoktrinere folkets virkelighetsoppfattelse av den sunne og konstruktive folkemoral som er grunnleggende for en folkegruppes nuværende, daværende og fremtige eksistens.

Men dagens skapere er sannelig ikke skapere av en konstruktiv og bærekrafitg fremtid. Heller ikke samtid.

Det er ikke sagt at det foreligger en nødvendighet til et helt folk intellektuellt.

Men om et folk kan anses å være en intellektuell elite, satt opp imot resten av verdens nasjoner, vil den enkelte nasjon imidlertidig stå sterkere mot en hver intrenger i modernismens tidsalder.

Derfor er det nødt til å komme en opplysningstid for folket – en vekkelse.

Alle er nødt til å se samfunnsutviklingens agenda og forstå seg på den, samt se hvilke mennsker som står bak – sikte på rett fiende.

Forstanden

Sett ikke ut dine lam, da kommer ulven å og tar de!

Du er deg selv et lam om du slipper deg av syne ved å miste forstanden.

Bare din indre sol kan lyse vei over fjellet og frem til Breidablik hvor Balder venter deg.

-Varg.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: