Home > Artikler av Varg (Ikke Vikernes) > Fortsatt bolsjevisme!

Fortsatt bolsjevisme!

Av Varg

Skal man lukke øynene for sionistenes verdensherredømme og la de føre den totale krig nærmest ubemerket av sitt eget folk? Det gjentatte spørsmål.

Det finnes utallige muligheter i det elektroniske medias mangold av medier og forum. Disse er man nå nødt til å ta i bruk hyppigere og klokere enn noensinne, da det ikke er tid til å vente, eller å bare nyte den lettsindige tilværelse mange ånder og lever.

I dag fokuseres det ofte på rase, religion og livssyn som kritereier for grupperinger såvel som venner og samtalepartnere. Så godt som alle mennesker inngår i denne kamp og i denne dabatt, også muslimer og andre. Det mest grunnleggende av alle kriterier er den alvorlige fare for vårt folks fremtid og dernest alle aspekter ved europas økonomiske misére og for våre nasjoners forfall, i form av kultur og identitet.

Det er ikke noe å si på at folk slutter seg sammen internasjonalt for å bedre sine økonomiske kår, det er det ingen som har noe imot, men at dette utnyttets i politisk øyemed, det burde ikke være tillat i et rettssamfunn. Vi vet hva disse ting koster vårt land i direkte tap, men hva de koster indirekte, er et større dilemma.

Det som da er spørsmålet er: hvordan skal vi møte disse fenomener, hvordan skal vi overvinne denne tendens i vårt verdenssamfunn? Hvis noen har fått det intrykk at det bør skje med politimessige foranstaltnigner og med lovparagrafer og undertrykkelse, så vil jeg si at det er misforstått helt ut. Det er slik at et rettssamunn må forsvare seg mot disse ting; i tider som våre er det farlig at det skjer åpenbare rettsbrudd uten at saken tas opp.

Og disse overgrep går for seg, en rekke områder av sammfunnslivet. De revolusjonære forsøker å legge hånd om det ene og det andre i vårt offentlige liv, trenge seg frem litt etter litt overalt, og således litt etter litt lage det slik til at det hele kan gå så og si ubemerket over i sine nye former. Sammfunnets forsvarskrefter må derfor settes inn på alle disse punkter.

Men med disse nødvendige defensive foranstaltninger kommer man ikke inn på sakens kjerne. Det blir ytre ting. Den eneste mulighet til å overvinne de bolsjevistiske tendenser er positive ting!

Det er opplysning for det første. Jeg er overbevist om at om (først og fremst) det nordiske folk fikk ordentlig rede på hvordan dette henger sammen, hva dette fører til, og hva det skal føre til, så ville den kommunistiske virksomhet i disse land til å synke sammen av seg selv. Dette fordi deres tidligere tilhengere vil miste tiltroen til styringen og etablere seg i nyere former, til og med innad de allerede satte partier. -Mulighets og sannsynlighets tenkning.

Men denne opplysning er ikke nok alene. Den eneste sikre utvei mot bolsjevismen er derfor en positiv nasjonal politikk inad i landene. Bolsjevismens fremgang skyldes ikke bare ødeleggende krefters arbeid, men også mangel på skapende politikk (hos de borgelige partier). Den henger også sammen med verdenskrisen, selvfølgelig. Ved sin agitasjon utbytter den krisen, og ved sin propaganda søker den å dra krisen over mot de mål som den har satt seg ved.

Den kan derfor bare møtes med en politikk eller motstand som stikker enda dypere og som griper enda videre omkring seg. Det er her to verdensanskuelser møtes, det må vi huske på.

At massene lytter til kommusismen og marxismen, er ikke noe dårlig tegn i og for seg. Det er et uttrykk for en dump, uklar følelse av at alt ikke er så bra, det står ikke så bra til som det burde. Massene lider under dette forhold, de søker en løsning på det, og det er den løsning som vi må gi dem, og som bolsjevismen har forsøkt å gi dem, men som den aldri kan gi dem.

De kan aldri gi oss den mulighet til sann nasjonal identitet, kulturell bevaring, åndelig rot eller den sunne rasehygiene ved å blande sin onde mikstur av mennesker på det som for oss etterhvert vil oppleves som lukkede områder. Da menneskets behov for teritorie for seg selv og sin flokk intreffer, og det ikke lenger er mulig å ekspandere, vil massive sammenstøtninger forekomme.

I land hvor kulturer og etnisiteter blandes slik det gjør i dag, vil det også gi en ny virkning som forhaster utviklingen desto ytterligere. Nemmelig den enkelte kulturs behov for høste.

Enhver minoritet (hvilket det åpenbart blir flere av) vil søke sin ytterligere rett til eksistens og vil dermed, med høy sannsynlighet, utvikle seg i en langt mer radikal retning. Især om det ikke allerede nå forekommer en dialog om vår felles fiende. Sionistene og bolsjevismen.

Bolsjevismen er først og fremst en antireligiøs bevegelse. Det er kjernen i bolsjevismen. Derfor kan den bare møtes med en fornyelse av de åndelige krefter.

En annen kjerne i bolsjevismen er at den søker å løsgjøre underverdens krefter, den søker å løsgjøre underklassene og de undertrykkte folk over hele verden – riktignok for siden å kneble dem – og dette moment må vi møte med å stå på vårt eget, ved å forstå at vi tilhører en høysstående folkeætt, at vi har noe virkelig å møte dem med på dette punkt, og at det ikke tjener til interesse for noe lag av vårt samfunn å gå med på denne løsning av underverdenen over den hele vide verden.

Vi skal huske på at vi lever i en merkelig tid. Vi har et stort ansvar, ikke bare ovenfor våre forfedre, men også et enda større ansvar for de som kommer etter oss og ved å ikke engang å eksistere, har lagt sin lit til oss. Det er slike tider som våre at en nasjons skjebne blir bestemt for hundrer av år fremover…

Blodets røde tråd former flere

former få.

I blodet hviler et folk

for alle dets fiender – venter kampenes dolk

I foss og fjell

ved bakker og berg

Solnedgang og varme vinder.

Trolldommens vintre og kuldens linder

Med kraft og tro vårt blod, det binder.

Nasjonens rike fra jorden stiger

fra heim til kamp vant vi dens kriger

Lite føler og lite fatter

den fremmede rases lettsindge latter

den tunge stund for sønn og datter

en fimbulvinter vårt ragnarok avfatter.

Fra jord til blod

fra blod til ånd

et minne om folket i jorden finnes

Blod, jord og minne…

-Varg-

Advertisements
  1. June 8, 2012 at 8:37 PM

    Det jeg umiddelbart tenker på – er hvordan det fremdeles er ..kosher.. i dag å være kommunist og hvordan Tjen Folket/RKU får lov å holde på å henge opp plakater osv., når vi tross alt vet om kommunistenes systematiske utryddelse av over 100 millioner mennesker. Jyri Linas tall er 300 millioner.

    Jeg tenker også på det faktum at vår kjære statsminister, Jensemann, vifter med sitt blodrøde flagg og synger Internasjonalen hver 1. Mai til ære for denne dokumenterte uhyrligheten…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: