Home > Nyheter > Auschwitz

Auschwitz

Når dere besøker Auschwitz, kanskje sammen med venner eller klassekamerater,  så gjelder det å holde øyne og ører åpne og at dere tenker dere godt om! Vær kritiske! Tro ikke på alt som dere blir fortalt! Auschwitz-Birkenau er idag et minnested og et museum. Det er en viktig brikke i polsk turistindustri. Vær også klar over at bilder ofte er fotografert på en slik måte at man skal føle sympati.

Bildet over er ett godt eksempel på dette.  Bildet i seg selv gir en følelse av at dette ikke er noe hyggelig sted. Jernbanen skaper en effekt (pga hvordan bildet er fotografert) om at man er på vei inn til ett sted uten håp og fluktmulighet. Ved å bruke effekten av perspektiv får man følelsen av at dette er ett formellt sted og ikke minst militært. At bildet i tilegg er tatt fra bakkenivå gjør at leiren reiser seg over oss og man føler seg liten. Den dystre effekten toppes med at man bruker sort/hvitt fordi det gir ett fargeløst bilde, men ikke minst fordi det gir seer en følelse av å se tilbake på en annen tid, som seer ikke vil være en del av. Slike bilder er det mange av, og går man inn å ser på hvordan mange av bildene fra blandt annet Auschwitz er fotografert, vil man se at de er laget for å vekke følelser hos den som ser de.

Det er derfor viktig å forberede seg grundig før besøket og stille kritiske spørsmål. En sannhet tåler kritisk spørsmål. Eller?

Dødstallene forandres

HoloCash er et spørsmål om tro. På den første minnetavlen leser man, at ”nazister” myrdet fire millioner. Så begynte troen å vakle.

I 1991 ble tavlen skiftet ut og tallet redusert til halvannen million.

Når må man skifte tavlen neste gang?

Det eneste dokumenterte dødstallet i Auschwitz er på 84.000.

Auschwitz har lenge vært et turistmål, hjemmesiden opererer med et tall på mer enn 25.000.000 gjester.
Auschwitz-Birkenau er betydningsfullt som selve symbolet på HoloCa$h. Hva som menes med HoloCash kommer vi tilbake til. Omkring en million europeiske jøder ble myrdet her, påstår man. På hjemmesiden nevner man ikke at det offisielle tallet inntil 1990 var fire millioner. Tallene endrer seg med tiden. Det underlige er at man ikke får en forklaring på dette. Det skal imidlertid snart vise seg at det er mange andre underlige ting knyttet til Auschwitz som turistmål!

Det Auschwitz er mest kjent for er de påståtte gasskamrene. La oss derfor begynne med de syv påståtte gasskamrene. Det handler ganske enkelt om mordvåpnet over alle mordvåpen. Gasskamrene var Hitlers masseødeleggelsesvåpen! Eller ikke? La oss ta en rundgang i museet:

Likkjeller og Krematorium I

Det påstås at Krematorium 1 fungerte fra 15. august 1940 til Juli 1943. Denne opplysningen bekreftes av originale dokumenter og er sannsynligvis temmelig korrekt. Det hevdes, at tyskerne selv påstod, at det i de tre ovnene kunne brennes 340 lik i døgnet.

Spør nå: Hvorfor er denne gamle tegningen gjengitt så uklart at man ikke kan lese ordene? Be guiden om å frembringe den originale tegningen fra museets arkiv! Den finnes! Når dere har fått denne tegningen, så se etter den døren som dere selv kom inn! Den var ikke der engang! Hvordan kom jødene inn gjennom en dør som ikke var der?
Spør så etter hullene i taket eller loftet! De var heller ikke der! Spør hvordan det kan ha seg at det på den originale tegningen står ”Likkjeller” (Leichenkeller) – ikke ”Gasskammer”?!

Ring til hvilket norsk krematorium som helst, de burde være kvalifisert og spør om man i tre ovner kan brenne 340 lik i døgnet! Det kan man ikke! Be derfor guiden i Auschwitz om å frembringe det tyske dokumentet og at denne godtgjør for dets ekthet!

Hullene i taket er viktige. Museet innrømmer, hvis dere spør, at de gamle hullene er fjernet og at det etter krigen ble konstruert nye hull! La klassekameratene dine gå på jakt etter spor av de gamle hullene som hevdes å være murt igjen! Spør eventuelt deres lokale murer, om man kan mure igjen gamle hull slik at sporene forsvinner helt! Det kan man ikke!

Se nå på fotografiet under “Gas Chamber And Crematorium I”. Spør guiden hvorfor man etter krigen lagde disse kunstige konstruksjonene, som opprinnelig ikke var der! Spør og om skorsteinen er fra krigens tid – eller om den ble oppført etter krigen. Spør om den i hele tatt har forbindelse inn til ovnene! Det har den ikke! Spør om ovnene er originale! Det er de ikke! Be om en forklaring på de to toalettavløpsrør inne i det såkalte gasskammeret, hvor dere oppholder dere! Hvis guiden er ærlig, så får dere vite at det stammer fra et tidspunkt da det var fire små rom – altså ikke et stort ”gasskammer”!

Spør hvordan samme rom på samme tid kan fungere som både oppbevaringsrom for lik og som rom for gasninger av mange mennesker! Hvordan kunne det være plass til begge på samme tid? Spør om det eksisterer likkjellerbøker! Det gjør det! Spør om antall døde svarer til ovnenes kapasitet og til mengden av brennstoff! Tallene passer! Men hvordan blir det så plass til ytterligere gasninger? Guiden kan ikke besvare spørsmålet! Gå tilbake til hullene i taket!
De er fremdeles ikke der! Hvordan kunne man helle giftgass gjennom hull som slett ikke var der? Hva blir deres konklusjon etter besøket i Gasskammer I?

Bunker I og Bunker II

Det sies videre at fra første halvdel av 1942 begynte nasjonalsosialistene å anvende Bunker 1 (det lille røde huset) og Bunker 2 (det hvite lille huset) – de to små mystiske husene! Men hvor har de to små husene blitt av mon tro? Hvor er de?

Over er ett bildet av restene etter Bunker 2.

Spør guiden hvor de to husene er blitt av! Hvor er de originale tegningene? De finnes ikke! Hvor er bildene? De finnes ikke! Fortsett å spør om det lille røde huset og det lille hvite huset – de to små mystiske husene! Ikke vær fornøyd med svar som at noen hadde hørt eller at noen hadde sagt, at noen hadde sett de to små husene! Og hvis guiden sier at kommandanten selv har sagt at det en gang var to små hus, spør om han sa eller skrev dette før eller etter han ble utsatt for tortur. Spør en norsk dommer eller politimann, hva han mener om forklaringer frembragt ved tortur. Be om bevis.

I Auschwitz fantes det posthus, bibliotek, kino, teater, bordell, svømmebasseng, fotballbane, sykehus osv. – alt til fangenes forlystelse og rekreasjon.

Spør også hvordan det er mulig å brenne lik i store hull i jorden, som museet påstår. Prøv å grav et hull selv og brenn et dødt dyrs kadaver. Det er nesten umulig. Hvordan kunne man så brenne masser av lik? Spør også om grunnvannstanden i Auschwitz-Birkenau. Vannspeilet ligger for det meste like under jordoverflaten. Hullene måtte altså være vannhull! Hvem vil finne på å brenne lik i vannhull?

Likkjeller og Krematorium II

Det er riktig, at krematoriet var i drift fra mars 1943 til November 1944 – dog ikke alle dagene. Vi vet alt om konstruksjonen og innretningen av dette bygningsverket. De originale dokumentene ligger i arkivene i Auschwitz.
Be om å få dokumentasjon. Hvis man ikke vil gi dere dokumentasjonen så spør hvorfor man ikke vil dette.

Et krematorium er ikke det samme som et gasskammer. I aviser og på fjernsyn viser man ofte bilder av krematorier, men aldri av gasskamre. Hvorfor? Be nå om bevis for eksistensen av et gasskammer i denne bygningen. Be om de originale tegningene. Gjennomgå de med en lærer – eller enda bedre, en lokal arkitekt. Bygningene ble jo oppført, som alle andre bygninger, på basis av en arkitekttegnig. En lokal arkitekt vil fort kunne forklare for dere at bygningen umulig kunne fungert som gasskammer. Hvorfor fører så museet dere bak lyset?

Det påstås at tyskerne hevdet at ovnene i denne bygningen – 15 ovner ialt – kunne kremere 1440 lik i døgnet. Kontakt nå igjen et lokalt krematorium. Spør om disse tallene kan være riktige.
Spør nå guiden hva dette er for sludder. Be om å få se dokumentasjon på at tyskerne tullet slik.

Be også om dokumentasjon for at tyskerne ønsket å fjerne beviser for deres ”forbrytelser” ved krigens slutt.Hvilke bevis? Hvor står det? Se etter hullene i taket og loftet! Alle vitner påstår at SS førte giftgass gjennom hullene i taket. Men det finnes ikke noen hull. La venner eller klassekamerater gå på jakt etter de fire store firkantede hullene, som vitnene påsto fantes i taket/loftet. Legg også merke til de merkelig ureggelmessige hullene som er laget etter krigen og er der nå. Hvorfor disse uregelmessighetene? Sammenlign de med de falske hullene i Krematorium I. Ser du sammenhengen?

Bildet over er av et hull i taket til Krema II som det påstås at SS helte Zyklon-B ned gjennom.

Hvis vitnene sier at det var hull, selv om dere ikke kan finne disse – hvem skal man stole på? Spør om den lille heisen som førte likene opp fra det påståtte ”gasskammeret”. Spør hvilken vei døren inn til ”gasskammeret” gikk?
Den gikk innover. Se selv på den originale tegningen i arkivet. Hvordan kunne man da få åpnet den med angivelig så mange lik som sperret etter trengsel om å prøve å komme ut?

Likkjeller og Krematorium III

Denne bygningen er konstruert på samme måte som “Likkjeller og Krematorium II”. Dette sees dels av luftfotografier fra 1944, dels av originaltegninger. Og det sees når dere selv besøker lokalitetene. Der gjelder altså samme argumentasjon som ovenfor. Legg merke til tegningen. Hvorfor er den gjengitt slik at man ikke kan lese hva som står? Be om en tydelig kopi av originalen. Legg merke til at det ikke er hull i taket og gjennom loftet.

Spør også om luftfotografiene fra 1944. Spør hvorfor de er overmalt med streker og flekker. Spør om dørene til likkjelleren. Hvilken vei gikk de? Spør hvor man oppbevarte likene hvis likkjelleren ble anvendt til gassing av mennesker.

Likkjeller og Krematorium IV

Det påstas at det ble brent 265 lik i døgnet og at bygningen var i drift fra mars 1943 til 7. oktober 1944.
Tegningen på siden er igjen så uklar at man ikke kan bruke den til noe. Hvorfor? Be om originalen og snakk deretter med en arkitekt om den. Eller med læreren deres. Prøv selv, med tegningen i hånd, å gjennomgå en tenkt gassing. Dørene inne til bygningen er anbrakt slik at det ville bli kaos. Døde og levende ville rote seg inn i hverandre og total forvirring ville råde. Det er kun noen små vinduer oppe under taket.


Når SS-mannen skulle tømme inn giftgassen måtte han benytte seg av en stige. Først må han opp og åpne vinduene. Så må han ned for å hente gassboksen og boksåpneren. Så opp og åpne boksen, deretter inn med gassen – forutsatt at ingen lang jøde har stengt vinduet. Så ned igjen med den tomme boksen pluss den temmelig store åpneren. Så opp igjen for å lukke vinduet. Så omsider ned igjen. Når det da var fem eller seks slike vinduer og hvert vindu krever seks turer blir det 30-35 turer per gassing.

Likkjeller og Krematorium V

Her sies det det samme som ovenfor, men det er to nye bilder. De to bildene viser noen menn, noen lik og røyk. Ingen vet hvor, når eller hvem som har tatt bildene. Stammer bildene overhodet fra Auschwitz? Er det overhodet mulig å brenne lik på denne måten? Dermed har dere avsluttet gjennomgangen av Hitlers masseødeleggelsesvåpen i Auschwitz-Birkenau.
Var de såkalte gasskamrene virkelig gasskamre?

Over til venstre har vi lagt ut bildet som Auschwitzmuseet presenterer som brenning av lik i graver i 1944 tydeligvis koblet til Krematorium V.

Til høyre er et forstørret utsnitt av bildet som tyder på det er et fotografi basert på en tegning. Sovjeterne (og de andre allierte) brukte denne metoden under krigen for å fabrikere krigspropaganda. Bildet viser helt klart at dette ikke er virkelige kropper.

Konklusjon

Når dere stiller fornuftige og kritiske spørsmål til det norske HoloCashsenteret, vil dere ofte oppleve å ikke få noen svar. Dere blir bedt om å uforbeholdent tro på HoloCash! Der er akkurat som til den kristne konfirmasjonsundervisningen. Ingen beviser – men krav om at dere tror på gasskamrene. Legg også merke til at forskere som stiller naturlige spørsmål, blir fordømt, baktalt, rakket ned på og i noen land det faktisk forbudt ved lov å bestride HoloCash og man blir sendt i fengsel for å gjøre dette!
Brev blir ikke besvart. Eller man får ikke noe konstruktivt svar. Be om originale tegninger. Be om originale fotografier. Fåes ikke, dessverre.

Tenk over alle disse tingene..
Spør Odd Bjørn Fure (direktør ved norsk HoloCashmuseum på Bygdøy) eller historielæreren ved universitetet
hvorfor de ikke vil inngå i en åpen debatt med de forskere som stiller de samme spørsmålene dere bør stille når dere besøker Auschwitz.

Bildet over til er av HoloCash-mafiaens hovedkvarter, Villa Grande, på Bygdøy.

Still samme spørsmål til alle de menneskene som faktisk lever av å utbre den blinde troen på HoloCash. Snakk også med arkitekter, med en murer – med alle som har sin sunne fornuft i behold.

Konsentrasjonsleirene

Konsentrasjonsleirer er ikke noe tysk påfunn. De ble oppfunnet av engelskmennene under Boerkrigen i Sør-Afrika (1899-1902). Siden ble konsentrasjonsleire flittig benyttet av USA under den andre versdenskrig, hvor alle tyske statsborgere i USA ble internert. Likeledes beskyttet de snille amerikanerne sitt land ved å sperre inne samtlige japanere – også de som hadde oppnådd amerikansk statsborgerskap. Fangeleirene i den amerikanske løsrivelseskrigen 1860-1865 var også konsentrasjonsleire hvor de internerte døde som fluer.

Endlösung

Endlösung – den endelige løsning på jødeproblemet – er et uttrykk først anvendt av jøden Theodor Hertzl på den Zionistiske verdenskongress i Basel 1897, hvor talen omhandlet hvordan man skulle skaffe jødene et eget land. Foruten drømmemålet Palestina var også Madagaskar, et frodig landområde i Sibir og et område i Brasil aktuelt.
Ideen med et eget jødisk land, et Israel, ble anbefalt av Adolf Hitler i hans bokverk “Min Kamp” og av bilkongen Henry Ford i hans bok “Den internasjonale jøde”. Ordet “Endlösung” er således i manipulasjonens navn blitt mistolket.

Jødenes opphold i Auschwitz og andre konsentrasjonsleire skulle utelukkende være av midlertidig karakter inntil Adolf Hitler kunne erobre et egnet landområde for dem. Av samme grunn fantes det mange tusen jøder i de tyske militære styrkene, også offiserer, som kjempet under hakekorset for det Hitler hadde forespeilet dem.

Fantes det da ikke noe Holocaust? Jo, men de foregikk bare ikke i tyske konsentrasjonsleire, men i byene Dresden, Leipzig, Hamburg, Nagasaki og Hiroshima med mange flere. Forbryterne ble hverken ettersøkt eller straffet. De ble hedret som store helter.

                                                                                                                                                                                                                                                Referanser:

Bøker:

1. Arthur R. Butz, The Hoax of The Twentieth Century, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.

2. Ernst Gauss (ed.), Dissecting the Holocaust. The Growing Critique of ‘Truth’ and ‘Memory’, revised paperback edition. Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago, , IL 60625, USA.

3. Don Heddesheimer, The First Holocaust, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.

4. Carlo Mattogno, Jürgen Graf, Treblinka, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.

5. Carlo Mattogno, Auschwitz: The End of a Legend — A Critique of J.-C. Pressac, Institute for Historical Review, P.O. Box 2739, Newport Beach, CA 92659 USA.

6. Germar Rudolf, The Rudolf Report, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.

Tidsskrifter:

1. Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.

2. The Journal of Historical Review, (ISSN: 0195-6752), Institute for Historical Review, P.O. Box 2739, Newport Beach, CA 92659 USA.

3. The Revisionist, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.

4. The Barnes Review, 645 Pennsylvania Ave SE, Suite 100, Washington D.C. 20003 USA.

Hjemmesider:

1. Vrij Historisch Onderzoek: http://www.vho.org/

2. Institute for Historical Review: http://www.ihr.org/

3. Committee for Open Debate on the Holocaust: http://www.codoh.com/

4. The Barnes Review: http://www.barnesreview.org/

5. Zundelsite: http://www.zundelsite.org/

6. Adelaide Institute: http://www.adelaideinstitute.org/

7. Wilhelm Tell Website: http://www.ety.com/tell/

Advertisements
Categories: Nyheter
 1. Ola Nordmann
  January 15, 2012 at 2:54 PM

  Bra artikkel. På tide noen tør ta diskusjonen rundt dette. Det er alt for mange som sluker denne propagandaen rått. Har faktisk aldri tenkt på det med hvordan bilder aktivt blir brukt for å oppnå negative følelser. Tok ett google søk på bilder og det var påfallende mange som hadde den negative følelsesmessige effekten.
  Håper det er en del som tør å gå inn i en diskusjon rundt dette. Men tror vel personlig at mange ikke tør desverre.

  • January 15, 2012 at 5:11 PM

   Jeg er enig i at diskusjon er viktig, også bare for debattens skyld, men fremfor alt for å skape større forståelse for emnet og fremskaffe mere stoff om det. Men debatt og diskusjon alene er ikke nok. Det må utvikles strategier og organiseres kompetansegrupper for å angripe maktelitens løgnpropaganda om HoloCa$h-løgnene.

 2. Varg Torden Saastad
  April 22, 2012 at 6:42 PM

  Forståelsen av denne hendelsen er et av de viktigste faktum å ha kjennskap til i moderne tid. Det er så utrolig mye løgn og hat som er bygget rundt denne hendelsen som påvirker, ikke bare det tyske folk, men hele det nordiske.

  Hele Auschwitz er i dag den skremmende form for Disneyland.

 3. June 8, 2012 at 8:46 PM

  Lurer dog fremdeles litt på hvem som sprengte Krema I – V og hvorfor de gjorde det. Først og fremst krematoriene (ikke likkjellerne/”gasskamrene”) som ble sprengt, slik jeg forstår det. To hovedsaklige teorier fins:

  1. Tyskerne sprengte de. For de hadde fått høre bolsjevikernes rykter om “utryddelse”, “dødelige gassovner” osv. og sprengte krematoriene/ovnene av respekt for de døde og seg selv.

  2. Russerne sprengte de når de rykket inn i krigens sluttfase. Av en eller annen grunn.

 4. June 8, 2012 at 11:04 PM

  Eh… Krema II – V mener jeg selvsagt. Krema I står jo der i dag.

 5. Anonymous
  July 7, 2013 at 10:34 PM

  Du er en meget syk mann. du burde få sjekket hodet ditt du er ingenting annet enn en jævla Nazist og jødehater

  • Anonymous
   July 8, 2013 at 10:24 PM

   Anonymous :
   Du er en meget syk mann. du burde få sjekket hodet ditt du er ingenting annet enn en jævla Nazist og jødehater

   +1

 6. Anonym
  July 10, 2013 at 2:44 PM

  Spør læreren din, eller hvilkensomhelst fotograf om billedmanipulasjonen kronikkforfatteren eller hans meningsfeller har foretatt for å legitimere en påstand om at billedbeviset er falskt. Gå gjerne inn selv og tell pixler. Du kan det sikkert, siden du er et barn og kan sånne ting. Hvorfor vil kronikkforfatteren prøve å få deg til å tro at bildet er manipulert? Spør deg selv om dette.

 7. james
  July 10, 2013 at 2:48 PM

  etter å ha lest artikkelen din har jeg et svar til deg. Du er ustabil og dine fakta over er tatt ut fra en eller annen sammenheng, trolig “ditt” indre.

 8. Brukhodet
  July 23, 2013 at 11:47 AM

  For noe vås. Kun en idiot kan tro på det som står skrevet i denne artikkelen. Som en kuriositet, er den jo artig. Men det er jo bare endrede sannheter.
  Det er jo færre bevis for det artikkelforfatteren skriver enn det han selv, til stadighet, spør om bevis for.
  Forstørrede allerede dårlige bilder fra 40-tallet og manglene dokumentasjon på ditt og datt er jo ikke akkurat bevis for noe som helst.
  Kom med KONKRETE bevis for det du skriver om. Ikke bare vage påstander om at man skal spørre en stakkars guide om alt mulig.

 9. Eretz Yisroel
  July 24, 2013 at 7:21 PM

  Jeg er jødisk. og jeg, som de fleste europeeiske jøder, har familie som var involvert I hashoah. Jeg har sett sannheten, smerten og frykten i min bestemors øyne når hun fortalte om hva som ble gjort med henne, og hva hun så når hun var i Auschwitz.
  Jeg skjønner virkelig ikke hvordan folk kan gå rundt å skrive slikt, og late som om det de skriver er sant. hva gangner dere med det? hva er det å tjene på det? det eneste dere gjør, er å rive opp gamle sår. dessuten, finnes det nok langt mer dokumentsjon på det som skjedde, og mer enn nok vitner på det som skjedde, enn det du tror inni hode ditt ikke skjedde. Hva skal liksom det jødiske folk tjene på å lyve? og hvordan skal liksom ALLE jøder, sigøynere, og krigsfanger komme på samme “løynen”?

  • Yme
   July 25, 2013 at 1:15 AM

   Dere jøder har ganske mye å tjene på å lyve og dere er gode på det siden deres Talmud er deres moralske kompass mot alle oss rasefremmede goyim og særlig oss av arisk stamme. Jeg må le når jeg ser bilde av han der jøden borte på Nordstrand som gir seg ut for å være “den siste norske (Lol!) overlevende jøden” fra holohoax. Også viser denne fyren fram “tatoveringen” sin som jo beviser at han er en løgner som har lest sin Talmud. Et helt meningsløst siffer av en dårlig utført “nazi-tatovering” som han og de andre jødene tydeligvis har utført ETTER de slapp fri og kunne herje fritt med den tyske sivilbefolkningen. Ser man bilde av Julius Patel og denne Nordstrands jøden som ble tatt i Danmark sommeren 1945 så ser man at alle jødene er i topp form og nesten litt småfeite siden de sikkert ikke gadd å jobbe noe særlig under ferieoppholdet, men lå og gjorde seg til i sykebrakkene for å slippe unna nazi-torturen (les: ærlig arbeid). Ingen av de glisende jødene fant bryet vært å vise fram tatoveringene sine til journalisten i Danmark (som også ble benyttet i Dagbladet artikkelen våren 45). Hvorfor det mon tro? Eidsvoldsmenne hadde rett, og flere og flere nordmenn får idag opp øynene for det tilgjorte og usle spillet dere bedriver.

   Og til slutt til de som drar på massesuggesjonsturer med “De hvite bussene”. Har dere noensinne undret dere over hvorfor disse bussene var hvitmalte? Jo fordi de amerikanske og engelske (og norske) jagerpiloter skjøt på alle bevegelige bakkemål i krigens sluttfase. Det var massakre på massakre av disse jævlene som aldri ble tiltatt for sine forbrytelser mot menneskeheten. Derfor måtte disse bussene males hvite så ikke disse luftens allierte helter skulle massakrere fangene som slemme nazi-Himler lot evakuere fra kommunistenes herjinger i øst. Hvorfor flyktet fangene med vestover nãr de enkelt kunne slippe fri fra “dødsmarsjene” om natten ved å gjemme seg i skauen for å vente på russerne? Ikke alle jødene var heldige noen var jo imbord på skipnsom skulle evakuere dem til Sverige, men som ble skutt i senk av kanadiske massemordere som trodde de drepte tyske sivile.

   • Eretz Yisroel
    July 29, 2013 at 5:45 AM

    Ser nok ut som du kan alt du Yme. bare synd du drar kunnskapen din ut av baksiden.

    Jøder har ingen bestemte mål.

    1.. om vi har tjent så mye på holocaust, hvorfor sitter jeg her i en liten ettroms på 50 kvadrat, arbeidslaus og sulten?
    2. jeg er arisk selv. hvorfor skal jeg ha så mye mot min egen rase?

    du er jo helt tullete i hodet. jeg han ingen bestemt agenda her i livet, og det har nok ikke de fleste jøder heller, bortsett fra å leve og gjøre til livets opphold. jeg lurer også på hvor i Torah, eller i Tanakh for den del, hvor det står at vi skal lyve, tjene penger, eller hate ariske personer.

    Det er helt og holdent latterlig å se hvor skrudd i hodet noen personer er. Jeg fikk ihvertfall en god latter her jeg sitter.

 10. August 29, 2014 at 2:36 PM

  Hello are using WordPress for your blog platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to
  get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your
  own blog? Any help would be really appreciated!

 11. August 30, 2014 at 6:28 PM

  The best info on see post anywhere

 12. Olav N.
  March 31, 2016 at 5:52 PM

  En interresant øyenvitneskildring fra en tysk konsentrasjonsleir anno 1941(?):

  ” () …da vi kom til Dachau og beså en konsentrasjonsleir, så var det ikke fritt for at vi holdt på å miste pusten av overraskelse. Jeg tror mang en fisker, skogsarbeider og småbruker her heime i vårt tidligere demokratiske Norge ville være strålende fornøyd om de hadde hatt en slik levestandard, som den disse fanger i en konsentrasjonsleir hadde. Og jeg kan berolige mine lesere med, at det ikke var noen utstillingsleir man hadde laget for eventuelle turister. Russland er alene om å ha utstillingsfengsler, -fabrikker, bruk etc. etc. Det var nemlig et altfor stort anlegg til at man kunne ha laget det i utstillingsøyemed. Her arbeidet de på jorden, i gartnerier og i forskjellige fabrikker. De lå i pene, rene og hyggelige brakker, hvor de hadde 1. klasses sykehus, tannlegebehandling og stell i det hele tatt. Kjøkkenet var et strålende anlegg og virket selvfølgelig imponerende, og kosten smakte oss bortskjemte nordmenn fortreffelig. Tyskland vet nemlig at det lønner seg å ha friske, sunne og sterke arbeidere, selv i et fengsel eller en konsentrasjonsleir. Jeg måtte uvegerlig tenke på den himmelvide forskjell det er mellom den tyske og den engelske åndsretning. Jeg minnes i den anledning emigrant-kommandør Riiser-Larsens trusler om å sende oss norske nazister til Bjørnøya, samt den siste forordning av emigrantregjeringen om at dødsstraff skulle gjelde i Norge etter at krigen var slutt.”

  https://norskeroster.wordpress.com/2013/01/22/paul-follegg-sekretaer-forerens-sekretariat-oslo-2/

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: